Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I istall the latest version of Flash player, I get a plugin

  • 2 trả lời
  • 502 gặp vấn đề này
  • 103530 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Karla Pudenz

more options

When I install the latest version of Flash Player(11.6.602.171), I get a firefox plugin. Why am I not receiving the Flash Player instead? OS is vista home premium, firefox v.18

Giải pháp được chọn

Hmmm, the Flash player piece that works inside Firefox is a plugin. Do you mean you are getting a puzzle-piece icon where the Flash player should appear on the page, or a message about activating the plugin, or a message about updating the plugin?

If a picture would be helpful in understanding what you're setting, you might want to attached a screen shot to a new reply. This article has some general information: How do I create a screenshot of my problem?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 427

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hmmm, the Flash player piece that works inside Firefox is a plugin. Do you mean you are getting a puzzle-piece icon where the Flash player should appear on the page, or a message about activating the plugin, or a message about updating the plugin?

If a picture would be helpful in understanding what you're setting, you might want to attached a screen shot to a new reply. This article has some general information: How do I create a screenshot of my problem?