Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when two tabs of youtube are open, the videos on both lag. sound is ok, but video is very choppy.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 410 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pvinis

more options

what the title says. I tried changing sessionstore.interval to 150000, but there is no difference. still lags.

Giải pháp được chọn

i disabled hardware acceleration, and now everything is fine. so maybe its a bug.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

i disabled hardware acceleration, and now everything is fine. so maybe its a bug.