Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I had to uninstall Firefox and when I reloaded it i lost the ability to right click and it would show ADD TO and gave a list of to whom you wanted it shared

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 76 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

so i was able to right click say on an article or a photo and it show a list of places i could share ,in my case it is to share on face book. how do get that back?

Giải pháp được chọn

Did you have an add-on that you were using to do this?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you have an add-on that you were using to do this?