Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove the "Go to a website" redirection?

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1512 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PetervonPan

more options

Hi. I'd like to know how to remove the redirection to the navigation bar when I open up a new tab. Everytime I open up a new tab I've set it so I come to my homepage, google. But instead of directing me to the search bar in the center of the site, as it usually does when you type in the address and hit enter, it redirects me to the navigation bar, removes everything there and puts out the text "Go to a website". I don't want that, I want so it puts me in the search bar like if I'd have typed in the address in the navigation bar. Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

That is how the new tab page works.

It works with the build-in about:home page, but not with web pages like the Google search page (www.google.com)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That is how the new tab page works.

It works with the build-in about:home page, but not with web pages like the Google search page (www.google.com)