Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox ate my toolbar - where did it go?

  • 5 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2032 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firechick68

more options

When I awakened my I-Mac, the toolbar that has been on Firefox has disappeared. I cannot retrieve it.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Firefox Menu > View > Toolbars > check the "i-mac" toolbar.

more options

Make sure that toolbars like the "Navigation Toolbar" and the "Bookmarks Toolbar" are visible:

  • "View > Toolbars" (press F10 to display a hidden menu bar)

Open the Customize window to set which toolbar items to display:

  • View > Toolbars > Customize

You can check for problems with the localstore.rdf file.

more options

Thank you, iamjayakumars, it worked. Nice to know there's help out there when I need it.

more options

And thank you, too, cor-el, for it did work. And I appreciate your help.

more options

i had yahoo toolbar which i liked !!!! i do not like the firefox toolbar and want my yahoo toolbar back !!!!! I have tried several times to reinstall it and sometimes it shows and sometimes it doesnt. what did you people do