Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The pages that I bookmark display other pages from my bookmarks when I click on the names in bookmarks.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PHLXCISO

more options

I bookmark URLs using FIREFOX's BOOKMARK THIS PAGE feature. However, when I try to reuse the pages by clicking on the BOOKMARK, FIREFOX loads a different page from my BOOKMARKS. This happens all the time.

Giải pháp được chọn

Tyler:

 Thank you for your prompt response. However, there is an issue. You recommend updating FIREFOX to 18.2 but when I try to update it says FIREFOX 15.0..1 is the latest version.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Please update to Firefox 18.0.2 Update Firefox to the latest release then Reset Firefox Refresh Firefox - reset add-ons and settings

more options

Giải pháp được chọn

Tyler:

 Thank you for your prompt response. However, there is an issue. You recommend updating FIREFOX to 18.2 but when I try to update it says FIREFOX 15.0..1 is the latest version.
more options

Please go to www.getfirefox.com, and download and install Firefox 18.0.2

more options

Tyler:

 Just updated to 15.0.1 nd the problem is solved. Many thanks.
more options

I have Firefox 19.0 but the problem persists but, the URLs are accurate because when I copy them and use Paste and Go they go to the correct sites. Also, I have Windows 7 and Firefox 19.0 on my desktop and this does not happen on it.