Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to lock the "don't load tabs until seleted" feature?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 968 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JoshClegg

more options

I don't want my tabs to automatically re-load when I re-start Firefox. I want to see the tab headings, but I don't want them taking up memory until I actually select a specific tab. I check the "don't load tabs until selected" box in Options-Tabs, but when I re-start Firefox, the box becomes unchecked, and all my tabs start loading again. Why doesn't the "don't load tabs until selected" box stay checked? I'm also using Session Manager and Tab Mix Plus.

Giải pháp được chọn

Madperson - bingo! That was it. Tab Mix Plus had a setting that was over-riding Firefox. Nice work!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello, maybe an option within tab mix plus is interfering with this setting - please also see How to fix preferences that won't save.

more options

Giải pháp được chọn

Madperson - bingo! That was it. Tab Mix Plus had a setting that was over-riding Firefox. Nice work!