Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How turn on Translate when it doesn't automatically?

  • 3 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 63225 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hjsteed

more options

How turn on translate when it doesn't turn on automatically? Visited a blog (RSS feed) that didn't pull out the Translate feature.

Giải pháp được chọn

Make use of Google Translator Toolbar

Otherwise, use Firefox Addons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Make use of Google Translator Toolbar

Otherwise, use Firefox Addons

more options

Where are the instructions if the add on was successfully installed and how to use it?