Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I search my bookmarks?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

Some sites change the name when they are bookmarked. And then when I look at my bookmarks I do not recognize them. I would like to search my bookmarks for them.

Giải pháp được chọn

Note that if you open such a bookmark in a tab that you can click the highlighted star on the location bar to see its properties and modify them.

You can toggle the Bookmarks sidebar on/off via "View > Sidebars > Bookmarks" or Ctrl+B and use its search bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Goto Bookmark Menu > Show All Bookmark (ctrl/cmd + Shift + D)

right top search box available.

more options

Giải pháp được chọn

Note that if you open such a bookmark in a tab that you can click the highlighted star on the location bar to see its properties and modify them.

You can toggle the Bookmarks sidebar on/off via "View > Sidebars > Bookmarks" or Ctrl+B and use its search bar.

more options

What is /cmd in (ctrl/cmd + Shift + D) I have a ctrl,shift,and a D key but no cmd/ key?

more options

cmd and ctrl are same

cmd - mac
ctrl - others