Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I only need 2 'lines' to show my bookmark/address toolbars (menu hidden), how do I get rid of the third blank line?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I turn off the menu toolbar as I don't use it often and can access via the alt key, and I 'dragged' my address bar up to the top next to the firefox button. The tabs are also up there. On the next line I have my bookmark toolbar icons and a link to my full bookmarks. I don't need the third blank line but can't seem to get rid of it. :-( Is there any way to do so?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this the (empty) Navigation Toolbar?

Do you see that toolbar listed in Firefox > Options or View > Toolbars?