Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my toolbar, tabs on top and bottom. Don't even have the Firefox name at top left to acces the help option.

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 3898 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CorrieSt

more options

The Firefox name and the bar at the top w/ bookmarks, etc. and the bar at the bottom have disappeared. I've tried solutions but w/out the Firefox name and the bottom bar, I don't know what to do. And, yes, I'm a computer dummy who only wants to use her computer the way it did a few hours ago. Thank you so very much.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

Make sure that you do not run Firefox in full screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: command+Shift+F).
If you are in full screen mode then hover the mouse to the top to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear.
Click the Maximize button (top right corner of the Navigation Toolbar) to leave full screen mode or right click empty space on a toolbar and choose "Exit Full Screen Mode" or press the F11 key.

more options

You are brilliant! Thank you.