Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs no longer saved on quit, browser.tabs.warnOnClose, browser.warnOnQuit, browser.warnOnRestart, browser.showQuitWarning are all set to true

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 268 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sambarnett91

more options

just started happening out of the blue...

Giải pháp được chọn

nevermind, fixed it with a full reset, oddly it managed to find the tabs I'd thought I'd lost...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

nevermind, fixed it with a full reset, oddly it managed to find the tabs I'd thought I'd lost...