Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I display two tab windows at the salme time

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2164 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi robrisk

more options

I want to enter some data from one web site into a second web site, and therefore I would like to minimize both windows so that they are displayed at the same time

Giải pháp được chọn

Thank you for your responses, and sorry it has taken me so long to respond. My observation is that both the windows snap feature and the fox splitter addon do nothing more than create new windows. Why then do I need tabs. The problem is that I did a poor job explaining what I am seeking. In other browsers, you can either "tile" or "cascade" all tabs, and can then resize, move, hide, etc each tab view individually, or you can close all by closing the main window. For my immediate use, I can use the snap feature, so once again I thank you for your responses. Note that I also tried the tab tile addon, but once again it seemed to me to be nothing more than the creation of multiple windows.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hello, you could use the snap feature that is integrated into the windows 7 os to view 2 windows side by side... http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2011/09/23/what-is-snap-in-windows-7.aspx

more options
more options

Giải pháp được chọn

Thank you for your responses, and sorry it has taken me so long to respond. My observation is that both the windows snap feature and the fox splitter addon do nothing more than create new windows. Why then do I need tabs. The problem is that I did a poor job explaining what I am seeking. In other browsers, you can either "tile" or "cascade" all tabs, and can then resize, move, hide, etc each tab view individually, or you can close all by closing the main window. For my immediate use, I can use the snap feature, so once again I thank you for your responses. Note that I also tried the tab tile addon, but once again it seemed to me to be nothing more than the creation of multiple windows.