Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant get update to work on 3.6.8.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I have gust upgraded my old imac os power pc to current 10.8.2 and cant get foxfire to update. set on auto update nothing happens

Giải pháp được chọn

hello, you can also download the full setup file from getfirefox.com & install it on top of your current installation (your bookmarks, personal data, etc. should also just work fine this way with the new version).

How to download and install Firefox on Mac

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello, you can also download the full setup file from getfirefox.com & install it on top of your current installation (your bookmarks, personal data, etc. should also just work fine this way with the new version).

How to download and install Firefox on Mac