Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to add a txt notepad file to a tab

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 236 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IreneNJ

more options

I have a word list in Notepad plus I've copied it into C. I would like to be able to open it in it's own tab so I can switch back and forth when needed and not have it disappear behind the open page. It has no webpage any longer. I copied it originally from a web page which is no longer available.

Giải pháp được chọn

Open a new Tab, then hit the Alt key to reveal the Menu Bar, then use File > Open File - then navigate to where you have that file

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Open a new Tab, then hit the Alt key to reveal the Menu Bar, then use File > Open File - then navigate to where you have that file

more options

Fantastic, thanks, it worked. For a minute I didn't understand the menu open part but I saw that the "file" on the menu was highlighted and then I could go to Open - so thank you very much. I keep learning.