Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the tabs are messed up, i have to go to the tab next to the one i want to see the page

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 537 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

ok, it's a complicated problem, but when i open any tabs apart from my two homepage tabs, the page doesn't show on the tab it should show on, and i have to open another tab and look at the one to the left of the one i want to see the page i want. please help! this is just since the newest update.

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by an extension that isn't working properly.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by an extension that isn't working properly.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.