Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 18.0 black screen only on secondary display / black box around mouse cursor, WinXP all updates

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 2314 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rbsteup

more options

After automatic update to firefox 18.0 firefox has totally black screen ( inside border ) if window is on secondary display - normal if window on primary display. Also Mouse cursor (arrow) has black box around it when firefox on secondary display. Display is normal if frame partially overlaps primary display. Environment: Lenovo 9088CTO desktop, 3072 Megabytes Usable Installed Memory Windows XP PRO all updates. ATI Radeon HD 2600 XT [Display adapter] IBM L200P [Monitor] (20.2"vis, s/n 66-C5539, October 2003) IBM L200P [Monitor] (20.2"vis, s/n 66-G8505, April 2004)

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.