Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have set the tab option to "Open new windows in a new tab instead" but some sites like bizrate.com still open a new window.

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 461 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have set the tab option to "Open new windows in a new tab instead" but some sites like bizrate.com still open a new window.

Giải pháp được chọn

Yes, 3 is not a valid value of the browser.link.open_newwindow.restriction pref.
You should set the pref to 0 (zero) instead as you can see in the knowledge base article.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options
more options

Hi cor-el. I had looked at those links previously (from someone else's question) but they didn't seem to help. I had tried setting browser.link.open_newwindow.restriction to a value of 3, which as far as I could understand was the setting which would divert all new windows to tabs in the current window, but bizrate.com was still opening a new window. Is that the wrong value?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, 3 is not a valid value of the browser.link.open_newwindow.restriction pref.
You should set the pref to 0 (zero) instead as you can see in the knowledge base article.

more options

Thanks, Corel, that seems to have fixed it. I did read that article but could not understand it as I am not a tech person and most of these things are beyond me.