Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot get the internet through firefox, but IE is O.K. -- Sometimes it only occurs if I click on a link, andthe link will not open in a new tab, but it can a

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 96 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi john432990

more options

Will someone please send me an email address that I can send the screen dumps to. The pictures with descriptions are much better than anything that I can write here. I really want to use FF, so please help me.

PS: I've updated exceptions in both the Firewall and Antivirus, then rebooted, but still no luck

Giải pháp được chọn

I'm now going to bed before my wife wakes and divorces me. it's 02:19 hours here.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you using a proxy?

more options

Not as far as I'm aware. I am currently connected via Wi-Fi. There is no proxy for my Dial Up connection (which I'm not currently using)

more options

Giải pháp được chọn

I'm now going to bed before my wife wakes and divorces me. it's 02:19 hours here.