Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Windows 8. The address bar does not show on firefox. How do I fix this?

 • 1 trả lời
 • 6 gặp vấn đề này
 • 5145 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

The address bar does not show. How do I get it to appear?

Giải pháp được chọn

 • If the menu bar is hidden then press and hold the Alt key down, that should make the Menu bar appear. Make sure that you have the Navigation Toolbar and other toolbars visible: View > Toolbars .
 • If items are missing then see if you can find them in the View > Toolbars > Customize window.
 • If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to the Navigation toolbar.
 • If you do not see that item then click the Restore Default Set button in the View > Toolbars > Customize window.

See also Back and forward or other toolbar buttons are missing and Customize Firefox controls, buttons and toolbars See http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

 • If the menu bar is hidden then press and hold the Alt key down, that should make the Menu bar appear. Make sure that you have the Navigation Toolbar and other toolbars visible: View > Toolbars .
 • If items are missing then see if you can find them in the View > Toolbars > Customize window.
 • If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to the Navigation toolbar.
 • If you do not see that item then click the Restore Default Set button in the View > Toolbars > Customize window.

See also Back and forward or other toolbar buttons are missing and Customize Firefox controls, buttons and toolbars See http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

Được chỉnh sửa bởi Swarnava Sengupta vào