Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox18在窗口任意位置点击右键出现任何类型菜单后cpu占用率暴增

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 109 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi aoisummer

more options

更新了firefox18后,发现在任何地方点击右键出现菜单后,cpu使用率增加到25%(4核cpu,这意味着单线程满载?),同时系统响应变慢.已使用过的方法有:

新建配置文件

重置firefox

在新配置文件中禁用所有扩展程序和插件


但奇怪的是,当以安全模式启动时,则无此问题.


更新: 过了几个小时后, 又没有此问题了...

PC: HP Compaq dc7900 CMT OS: Windows XP SP3 and lasest update

Được chỉnh sửa bởi aoisummer vào

Giải pháp được chọn

Hello yukuiomi, if you see again the above problem try to Turning off hardware acceleration, and check it again(in safe mode hardware acceleration is disable).

thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello yukuiomi, if you see again the above problem try to Turning off hardware acceleration, and check it again(in safe mode hardware acceleration is disable).

thank you

more options

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

more options

Spam removed by moderator

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

more options

Thanks to ideato and cor-el, there's no problem when I disable hardware acceleration in last few hours.