Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can i get my tabs to open to my homepage url as with internet explorer?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 226 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I have my home page set as Yahoo and would like my tabs to automatically open to yahoo. I read the community replies but found them confusing. Also, some of the solutions did not look to be too advisable. Can this be done? Thanks.

Giải pháp được chọn

Hello NickiK, you must set the browser.newtab.url to your home page, see for more information : How do I turn the new tab page off?


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello NickiK, you must set the browser.newtab.url to your home page, see for more information : How do I turn the new tab page off?


thank you

more options

So when you open a new tab you want it to open to Yahoo? Do the following:

  1. Type about:config into the address bar, press Enter
  2. Accept the Warning
  3. Search for browser.newtab.url, right click it, select modify, and type in the Address you want to open.