Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar cursor is no longer on left side but on right side

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was typing something in the address bar and somehow I pressed a series or combination of keys so that the cursor of the address bar has shifted from the left side to the right side. All the web addresses now are displayed from right to left instead of vice versa. It's like the equivalent of me hitting "Align Side Right " in Microsoft Word. How do I change it back to "Align Side Left" like it normally is?

I was typing something in the address bar and somehow I pressed a series or combination of keys so that the cursor of the address bar has shifted from the left side to the right side. All the web addresses now are displayed from right to left instead of vice versa. It's like the equivalent of me hitting "Align Side Right " in Microsoft Word. How do I change it back to "Align Side Left" like it normally is?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have touched the Shift key when trying to cut text via Ctrl+X.

You can flip the bidi text direction from right-to-left to left-to-right with Shift+Ctrl+X.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào