Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox only imports half my favorites from IE

 • 1 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I try to import my favorites from internet explorer, only half of my favorites (a-m) are transferred. Is there any way to increase the capacity of the folder?

Giải pháp được chọn

If you have problems with importing the IE Favorites in Firefox then export the favorites in IE to an HTML file and import that file in the Firefox Bookmarks Manager.

If you do not have the menu bar in IE then right-click the toolbar at the top to enable the Menu Bar.

 • Export the favorites in IE to an HTML file (bookmarks.html):
  File > Import and Export
 • Import the HTML file in Firefox:
  Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Import Bookmarks from HTML: From File

See "Import from another browser" and "Import from file":

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you have problems with importing the IE Favorites in Firefox then export the favorites in IE to an HTML file and import that file in the Firefox Bookmarks Manager.

If you do not have the menu bar in IE then right-click the toolbar at the top to enable the Menu Bar.

 • Export the favorites in IE to an HTML file (bookmarks.html):
  File > Import and Export
 • Import the HTML file in Firefox:
  Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Import Bookmarks from HTML: From File

See "Import from another browser" and "Import from file":