Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get firefox from rerouting or sending me to sites other than the ones I want?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I try to go to one website, link or webpage- I keep getting rerouted to other sites I didn't ask to go to. It happens with basically every web site including yours when I use firefox but it doesn't happen when I use another browser. I have a Mac running 10.5.8 and my firefox is 16.0.2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have some malware on your Mac if you get redirected.

Did you check the connection settings?

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if the "Use the system proxy settings" setting or one of the others doesn't work properly.

See "Firefox connection settings":