Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My cursor is disappearing in Firefox. Does anyone know how to fix this problem?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1253 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have had this problem before, and it was advised that I check my addons, and remove a certain one. I have gone to addons, and don't see anything unusual there. Any suggestions will help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You have a corrupted user agent that identifies you as Firefox/3.6.12

  • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.12 XF_mmhpset GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB*

See:


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.