Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't remember my cookies even though I choose Remember history and Remember passwords for sites.

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4867 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shiki-chan

more options

I choose Remember history in Privacy tab and Remember passwords for sites in Security tab in Options, but when I close Firefox, it doesn't remember my cookies and I have to do logins manually each time I open Firefox.

Giải pháp được chọn

In case you are using "Clear history when Firefox closes":

  • do not clear the "Cookies" and the "Site Preferences"

Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.


If clearing cookies doesn't work then it is possible that the cookies.sqlite file that stores the cookies is corrupted.

Rename (or delete) cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and delete other present cookie files like cookies.sqlite-journal in the Firefox Profile Folder in case the file cookies.sqlite got corrupted.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

P/s: It happens to every sites and I don't have any exception.

more options

Giải pháp được chọn

In case you are using "Clear history when Firefox closes":

  • do not clear the "Cookies" and the "Site Preferences"

Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.


If clearing cookies doesn't work then it is possible that the cookies.sqlite file that stores the cookies is corrupted.

Rename (or delete) cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and delete other present cookie files like cookies.sqlite-journal in the Firefox Profile Folder in case the file cookies.sqlite got corrupted.

more options

Thanks. I had to remove all of my cookies but at least it works properly now.