Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I eliminate the need to uncheck Work Offline?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 107 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I just don't want to ever have to drop down File and uncheck Work Offline.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You first need to fix a few things that can be causing some serious problems with your Firefox.

Reset your User Agent: How to reset the default user agent on Firefox

Update Firefox: Update Firefox to the latest release

Update your plugins: https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/

Then try again