Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Setup 17.0.1 will not open

  • 7 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2203 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sebohnet

more options

I am running Windows 8 with IE10 on my new laptop. I downloaded Setup 17.0.1 successfully it seems, but when I click on it, it doesn't go anywhere. Please help.

Giải pháp được chọn

Try to disable your anti-virus software temporarily to see if that makes installing Firefox work.

You may need to re-download Firefox from the Mozilla server.

You can find the latest Firefox release in all languages and for all Operating Systems here:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Please explain your issue.

Thanks!

more options

I want to download Firefox as a browser. I clicked on the download button and the Setup 17.0.1 file downloaded OK. I click on it to open it and it goes nowhere. Does that explain my issue better?

more options

Please go to "Help" then to "About Firefox" to update your browser.

more options

I don't have the Firefox browser. I only have the setup file that I would think would set up the Firefox browser. If you are suggesting that I go to the "Help" on the browser, please understand that I don't have the browser yet...that is what I am trying to get.

more options

What are browser are you using trying to download Firefox? Can you use another browser to download Firefox?

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable your anti-virus software temporarily to see if that makes installing Firefox work.

You may need to re-download Firefox from the Mozilla server.

You can find the latest Firefox release in all languages and for all Operating Systems here:

more options

Thank you cor-el...your suggestion worked. I deleted the setup file I had, disabled my anti-virus software and re-downloaded the setup file which proceeded on it's own and downloaded the Firefox browser. I am up and running and bless you for solving my frustrating problem. Hope you have a happy holiday.