Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab startup page

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mapyron

more options

When I open a new tab it loads a page called MyStart by IncrediBar.

I have removed this search but can't get rid of the page.

I tried NewTabUrl and it did not change the start page.

Giải pháp được chọn

Please uninstall mystart by going to start, control panel, then uninstall a program. Then reset Firefox. Refresh Firefox - reset add-ons and settings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Please uninstall mystart by going to start, control panel, then uninstall a program. Then reset Firefox. Refresh Firefox - reset add-ons and settings

more options

I did not find a application to uninstall.

However resetting Firefox worked. Now to get back to all the things I meant to change.

Thanks.

more options

BUT I DO NOT WANT TO DO ALL THAT WORK REQUIRED BY RESTART--ADD-ONS, ETC. AND SETTINGS---THINGS GET LOST!!'

more options

See also:

more options

What ALL did you lose (settings, add-ons. etc. ?? What version FF are you using? I am om FF Beta v 20. I was warned that reset was a lot of trouble getting browser fixed back..............