Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to tell firefox I am not in houston, tx

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 116 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can not find why firefox thinks I am in Houston, tx, any search for shopping gives me stores in Houston, tx, I live in Alabama.

Giải pháp được chọn

Where does this page say you are located?

http://whatismyipaddress.com/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Where does this page say you are located?

http://whatismyipaddress.com/

more options

You may need to clear the cookies from specific sites if those sites think that you are in the wrong location.

more options

Says I am in Houston, tx and my IP address is 70.196.110.201, neither of these are right. Don't see anyway to tell Firefox my location.

more options

Deleted all cookies when firefox closes still thinks my ip address is in Houston

more options

You can contact your ISP and ask them about this. Maybe you can get another IP that locates you more precisely.