Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there a program for writing essays, assignments etc?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I was currently using windows and utilising the word program. But I have crossed over to the dark side and am now using Firefox. Is there a program for general writing, essays, assignments etc?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox is a web browser, not a word processor. I'd suggest trying out something like libreoffice for an open source office suite. http://www.libreoffice.org/