Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot update my firefox. I am running on MAC OS X 10.6.8.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 793 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot update my firefox. I am running on MAC OS X 10.6.8. I will begin the update process but it will never complete it - often crashes before it finishes the process. Any recommendations?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If there are problems with updating or with the permissions then easiest is to download the full version and trash the currently installed version to do a clean install of the new version.

Download a new copy of the Firefox program and save the disk image (dmg) file to the desktop

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data if you uninstall and (re)install Firefox.