Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need a user's guide for Flagfox 4.2.4. I need to know what the icons mean. Unclicked "M" site advisor cause I think it's conflicting with my Norton Anti-virus.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rapt

more options

I have Firefox 17.0.1 Installed Flagfox 4.2.4 add-on today (12-12-12). When I tried printing the Flagfox info page, my Firefox browser crashed twice. I think because "M site advisor" which was selected by default refers to "McAfee"? Am I correct? I believe it conflicted with my Norton Anti-virus software, so I deselected "M site advisor". So you see, I need a user's guide so that I know what the icons mean in order to decide if I should select or deselect them. If a user's guide is available, I need to know where to find it--please give me a relevant website or something--I couldn't find one on the "Flagfox" info page. You can e-mail me at (email removed by mod).

Thanks, Angela

Được chỉnh sửa bởi user633449 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I would contact the Flagfox extension developer directly on the Flagfox forum http://flagfox.net/forum/