Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I find my "POP" server address.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 252 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I am trying to set up "Outlook Express" and it keeps asking for my Inbound and my outbound "POP server. Where do I find this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That isn't related to Firefox, you will have to contact your email providers (whoever is after the @ in your email address) to find that out.