Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a problem where there are overlapping texts on some webpages that are not resolved by adjusting font sizes,

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1454 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi leiaj64

more options

Windows XP, Firefox current version

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you have increased the minimum font size then try the default setting "none" in case the current setting is causing problems.

  • Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced > Minimum Font Size (none)

Make sure that you allow websites to choose their fonts.

  • Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced > [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"

It is better not to increase the minimum font size, but use an extension to set the default page zoom to prevent issues with overlapping text.

more options

My default settings do not offer "none". I did the web page font setting set to none. Thank you