Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Use that little button to engage the tab list There is a tiny little button, you may have been ignoring. It does something wonderful. It looks like a really sm

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 183 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using Firefox Version 17. Previous versions had a triangle on the right end of the toolbar that would show a list of tabs open on the window. I no longer see it.

It was described in the "Help" instructions as follows:

There is a tiny little button, you may have been ignoring. It does something wonderful. It looks like a really small downward triangle. Use that little button to engage the tab list.

Giải pháp được chọn

hello davidz, the dropdown arrow to list all tabs will show up when you have more tabs open than currently fit on the tab-strip and the scrollbars on the sides appear...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

hello davidz, the dropdown arrow to list all tabs will show up when you have more tabs open than currently fit on the tab-strip and the scrollbars on the sides appear...

Được chỉnh sửa bởi philipp vào

more options

Thanks for the prompt response. Firefox should add your comment to their "Help" on the subject.

more options

See also: