Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there any other way to resize browser window aside from dragging the corner?

 • 1 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 44470 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Gingerbread Man

more options

My Firefox window is slightly bigger than my desktop size, so I get a hold of the bottom corner to resize the window horizontally. Is there any keyboard shortcut or other way to do this?

Giải pháp được chọn

 • You can resize the window by moving the mouse cursor over any part of the window border, not just the bottom corner.
 • Press Alt+Space to bring up the window menu, press S to choose the Size option, use the arrow keys to resize the window, and lastly Enter to confirm.
 • Click the Maximize button in the top right corner of the window.
 • Click the title bar and drag the window to the left, top, or right edge of the desktop. For details, see Aero snap.
 • Move the cursor over the top or bottom border of the window, until the cursor becomes a double-headed arrow, then double-click the left mouse button.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

 • You can resize the window by moving the mouse cursor over any part of the window border, not just the bottom corner.
 • Press Alt+Space to bring up the window menu, press S to choose the Size option, use the arrow keys to resize the window, and lastly Enter to confirm.
 • Click the Maximize button in the top right corner of the window.
 • Click the title bar and drag the window to the left, top, or right edge of the desktop. For details, see Aero snap.
 • Move the cursor over the top or bottom border of the window, until the cursor becomes a double-headed arrow, then double-click the left mouse button.