Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get my theme to be my homepage?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 738 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Is there a way to have my theme in the background for my homepage? The theme is visible in the bars but the default homepage is covering the theme.

Giải pháp được chọn

When you say "the theme is visible in the bars", are you referring to having a Persona or LightWeight theme installed?

If so, Personas are made to decorate the Toolbar section of the browser window; they aren't large enough to cover the content are of the window where page content is displayed. To get your "theme" in the content area of the browser window you would need to create a "local webpage" and use that as your "homepage".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

When you say "the theme is visible in the bars", are you referring to having a Persona or LightWeight theme installed?

If so, Personas are made to decorate the Toolbar section of the browser window; they aren't large enough to cover the content are of the window where page content is displayed. To get your "theme" in the content area of the browser window you would need to create a "local webpage" and use that as your "homepage".