Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is there no way to set a homescreen?!?! This is so basic! How could it possibly be a problem?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 312 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kbrosnan

more options

This feature was available in past versions. Why not now? How could it be a problem? I'd like to have it back.

Giải pháp được chọn

That is not possible at this time. Due to technical reasons Firefox starts up with a lightweight Java UI. We don't have html rendering capabilities on start-up.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To avoid loading the home page. Mobile browsing is for emergency search.. so only no Home screen setup... https://support.mozilla.org/en-US/kb/getting-started-firefox-mobile

more options

Giải pháp được chọn

That is not possible at this time. Due to technical reasons Firefox starts up with a lightweight Java UI. We don't have html rendering capabilities on start-up.