Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks have disappeared after I upgraded to Firefox 17. How can I restore them from the previous version that was installed on my computer?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adite

more options

I upgraded my Firefox from version 14 to 17. and found to my dismay that all my bookmarks had disappeared. Is there any way of restoring them?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See the following article.

more options

Thank you, Gingerbread_man! :)