Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just updated to Firefox 17.0.1 and now I can't click on a bookmark to open it or open new tab when clicking new tab button.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 348 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mooky9669

more options

In FF 17.0.1 I have several bugs to mention. I am only able to open bookmarks by right clicking them and selecting Open In New Tab from the drop down menu. I am unable to open a new tab by clicking on the new tab button or by clicking open new tab from the FF drop down menu at top of browser. Also, none button work in FF, such as Home, Back, Forward, or refresh. This is so aggravating!!

Giải pháp được chọn

After I posted this, I restarted with add ons disabled and it worked..deleted a cpl of addons for compatibility checking and that fixed it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

After I posted this, I restarted with add ons disabled and it worked..deleted a cpl of addons for compatibility checking and that fixed it.