Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why are Firefox 15 as well as 17 showing in my Windows Programs list ?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 84 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ramesh Iyer

more options

My 64-bit Windows 7 HP SP1 based notebook was under repair for the past couple of months. So, recently when I got it back, I upgraded Firefox manually to the latest version, i.e. 17. However, noticed that both Version 15 and 17 are listed in the Windows Programs list (Add/Remove Programs list). Can I remove / uninstall Version 15 and leave Version 17 alone, or do I need to remove both and reinstall Firefox 17 afresh ? Is this some sort of a bug in the Firefox installation process ?

Giải pháp được chọn

Thanks Tylerdowner. Noticed just now that Version 15 is no longer listed in my Windows Programs list in Control Panel. Seems it got removed after Firefox got updated to version 17.0.1 last evening. Thanks anyway !

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This was an older bug in Firefox that has since been fixed .Uninstall Firefox 15 from the control panel while making sure NOT to delete any of your personal data. You should be set after that.

more options

Giải pháp được chọn

Thanks Tylerdowner. Noticed just now that Version 15 is no longer listed in my Windows Programs list in Control Panel. Seems it got removed after Firefox got updated to version 17.0.1 last evening. Thanks anyway !