Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why will Firefox not keep my settings? I must reset all of my settings every time that I log in.

  • 6 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 430 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi marlsrsoftball

more options

Every time I log out, shut down & restart. It returns Firefox to the default settings that occur after a new install. It keeps the settings if I exit & restart Firefox without shutting down but if I shut down, it forgets everything.

Giải pháp được chọn

Which security software (firewall, anti-virus) do you have?

Some security software has virtualization or sandbox features that may cause problems by protecting and restoring files in the Firefox profile folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Which security software (firewall, anti-virus) do you have?

Some security software has virtualization or sandbox features that may cause problems by protecting and restoring files in the Firefox profile folder.

more options

ZoneAlarm. It's never caused issues before.

more options

Solution please...

more options

Do you have a solution..... Please !

more options

Mine works well for a week or so then goes off where the links come up as raw data. I reset Firefox and everything works fine.