Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to access my email through Firefox. All other bookmarks respond.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am unable to access my email account through Firefox. All other bookmarks respond correctly.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If you use a bookmark to go directly to a specific page then try to follow the from starting with the home page of that e-mail service in case the bookmarked link is broken.