Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

E-identification no longer works with 17.0. Net-Id doesn´t start and certificate cannot be choosen. Works ok with IE.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 147 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi curtlq

more options

OS Win7 64. Has been working ok up to version 16

Giải pháp được chọn

hello curtlq, if this is some sort of addon or plugin for firefox please directly contact the vendors of this software through the support channels they provide - they can likely give you more detailed guidance and are the only ones who can fix bugs or make necessary adjustments to the addon. thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello curtlq, if this is some sort of addon or plugin for firefox please directly contact the vendors of this software through the support channels they provide - they can likely give you more detailed guidance and are the only ones who can fix bugs or make necessary adjustments to the addon. thank you.

more options

Latest version of Net-Id 5.6.2.62 works ok with Firefox 17.0