Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does flash keep crashing on my laptop but not on my pc?!

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1568 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

firefox will open and everything works until i load any fb games or videos, flash crashes.flash is good on my desktop pc. my laptop is brand new, firefox and flash are up to date, i'm sure flash is on. i dont know what to do. getting frustrated!!

Giải pháp được chọn

You can check for problems caused by recent Flash updates and try these:

  • disable a possible RealPlayer Browser Record Plugin extension for Firefox and update the RealPlayer if installed
  • disable protected mode in Flash 11.3 and later
  • disable hardware acceleration in the Flash plugin
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check for problems caused by recent Flash updates and try these:

  • disable a possible RealPlayer Browser Record Plugin extension for Firefox and update the RealPlayer if installed
  • disable protected mode in Flash 11.3 and later
  • disable hardware acceleration in the Flash plugin