Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot activate the "remember passwords of visited sites.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 977 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

The choice remains grey when I try to check the box and activate the option. I am running an old 386 tower with a freshly reinstalled Vista OS and Firefox 17.0.1.

Giải pháp được chọn

WHOO HOO - Your answer led me to a solution but it was a little more complicated than your directions. I found I had to go to Options> Privacy> History and then uncheck "Never remember history" and then uncheck "Always use private browsing mode".

Maybe that would be intuitive to experienced users, but it wasn't for me.

No matter. My problem is solved. Thank you for your very prompt reply and help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello rbbeck32, be sure you don't running firefox in private browsing, go from Firefox button > Options > Options> Privacy > un-check Always use private browsing mode.

thank you

more options

Giải pháp được chọn

WHOO HOO - Your answer led me to a solution but it was a little more complicated than your directions. I found I had to go to Options> Privacy> History and then uncheck "Never remember history" and then uncheck "Always use private browsing mode".

Maybe that would be intuitive to experienced users, but it wasn't for me.

No matter. My problem is solved. Thank you for your very prompt reply and help.

more options

you are welcome