Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

any way to trim off .url from bookmark name import from html?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi oldman1881

more options

just import bookmark.html from IE, and notice that all bookmark show as XXXXX.url? why? checked bookmark.html from IE, no .url there.

any way to trim off '.url'?

please advise.

Giải pháp được chọn

thanks. I thought it did something wrongly. case closed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't know why that happened, but you could try the workaround in this earlier thread: bookmark names have ".url" character string appended to all names.

more options

Giải pháp được chọn

thanks. I thought it did something wrongly. case closed.