Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Searchbar doesnt launch a search for google

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 84 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi warpus

more options

When I use the google searchbar on the top right, i only get a blank screen in return. I have tried all the other default search engines and they are working fine. If i just press enter with a blank field it goes to google.com but if i for instance type london and press enter, i get a blank field and this text in the adress field: "http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=london&ie=utf-8&oe=utf-8" I'm using Ubuntu 12.04 and Firefox 17.0

Giải pháp được chọn

Managed to get it work again, seems like I had installed an addon that was messing things up.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi,

You can try to Manage Search Engines > Remove all instances of Google and then Restore Defaults.

Search Bar Howto

more options

Try to delete search.json file and a possible search.sqlite file in the Firefox Profile Folder.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder
more options

Giải pháp được chọn

Managed to get it work again, seems like I had installed an addon that was messing things up.